Millard Plate


U15

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
     
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Amport
 
21st July 2017
6:00 pm IBM Hursley
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 IBM Hursley
  
 
Amport
23rd June 2017
206/1-76/10
Amport
 Amport
  
 
Twyford
 
Twyford
  
  
 
IBM Hursley
23rd June 2017
IBM Hursley 76/2-75/7 Hedge End
IBM Hursley
 IBM Hursley
  
 
Hedge End
 
Hedge End